Kies je auto, bekijk vermogenswinst, kies een installatiedatum en plaats je bestelling!

Verkoopsvoorwaarden

1. ALGEMEENHEDEN 

1.1 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. 
1.2 Overeenkomsten met ons of onze aangestelde verbinden ons slechts vanaf de betaling. De koper verbindt zich vanaf de betaling van onze producten. 

2. TERMIJNEN 

2.1 De leveringstermijn wordt door ons bepaald in functie van het product. De opgegeven levertermijn is indicatief en is in geen geval bindend. Bijgevolg kan deze geen aanleiding geven tot schadevergoeding. 

2.2 Omstandigheden te wijten aan overmacht geven ons het recht de levertermijn evenredig te verlengen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot schadeloosstelling of weigering van de goederen. 

2.3 Indien een levering onmogelijk is of aanzienlijk wordt belemmerd door overmacht of andere onvoorziene gebeurtenissen ten tijde van de sluiting van het contract, hebben wij het recht om uit het contract te onttrekken. In geval van een obstakel worden de levertijden en deadlines verlengd. 

3. LEVERING EN VERZENDING 

3.1 Uitstel van levering en betaling omtrent de overeengekomen leveringsdatum is niet mogelijk, dit zowel om technische, administratieve als financiële redenen. De goederen worden zonder dat enige verdere sommatie dan het verzendingsbericht hiervoor nodig is, geacht door de koper te zijn aanvaard en afgenomen. 
3.2 Niet-conforme goederen dienen onmiddellijk bij levering te worden meegegeven. De verzendingsnota blijft rechtsgeldig. 

4. BETALING 

4.1 De betaling kan via de beschikbare betaalmogelijkheden op de website of door storting op de rekening van B & B BVBA BE29 0015 3019 1164 – BIC: GEBABEBB, Bredabaan 324, 2170 Merksem, BTW BE 877.368.760. 

5. KLACHTEN 

5.1 Klachten betreffende de geleverde koopwaar en diensten en/of de factuur moeten ons per aangetekende brief binnen de 5 dagen na de factuurdatum bereiken. Na het verstrijken van die termijn is elke klacht laattijdig. Eventuele nazichten op klachten worden onder alle voorbehoud verricht. 

6. GOEDEREN 

6.1 Bij levering moet het nazicht geschieden bij de in ontvangst name van de goederen. 6.2 Alle goederen welke niet volledig betaald zijn, blijven in hun totaliteit ons volledig eigendom bij afwijking van art. 1583 BW.; eventueel betaalde voorschotten dienen dan als vergoeding voor kosten en winstderving. 

7. ANNULATIE OF TERUGTREKKING VAN EEN POSTORDER 

7.1 Herroepingsrecht. U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen te herroepen zonder redenen te geven. De intrekkingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag “waarop u of een derde u aanwijst wie niet de vervoerder is die de goederen heeft of heeft gehad.” 

7.2 Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen. 

B & B BVBA 
Constant de Jongstraat 20 
2170 Merksem, België 
E-mail: info@panthercarperformance.be
GSM: 0000 00 00 00  

7.3 Door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief, fax of e-mail) over uw besluit om dit contract te herroepen. Om de intrekkingstermijn te behouden, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht voor het einde van de intrekkingstermijn verzendt. 

7.4 Gevolgen van herroeping. Als je je wenst terug te trekken uit dit contract, hebben we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, exclusief verzendkosten terug te betalen (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een andere wijze van levering dan die wij aanbieden, hebt gekozen) Binnen een termijn van veertien dagen vanaf de datum waarop de opzegging van dit contract door ons is ontvangen. Voor dergelijke terugbetaling gebruiken we dezelfde betaalmiddelen die u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders overeengekomen bent; In geen geval wordt u in rekening gebracht voor deze terugbetalings vergoedingen. We wachten met terugbetaling totdat we de goederen hebben ontvangen. U moet de goederen onmiddellijk of in elk geval uiterlijk veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte stelt van de intrekking van dit contract, terug sturen. De koper zal de rechtstreekse onkosten voor het terugzenden van de goederen betalen. 

8. OPMERKINGEN 

8.1 Opmerkingen en restricties in verband met de factuur en/of de daarop vermelde algemene voorwaarden dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de 5 dagen na factuurdatum aan ons overgemaakt te worden. 

9. FOTO’S 

9.1 Panther Car Performance Tuning, B & B BVBA, Constant de Jongstraat 20, 2170 Merksem, BTW BE 877.368.760. behoudt zich het recht om foto’s te maken van de door haar uitgevoerde werken en deze te gebruiken voor publicitaire doeleinden ( o.m. website , folders, …), waarmee de klant zich akkoord verklaart en hiervoor geen enkele vergoeding kan vorderen. 

10. BETWISTINGEN 

10.1 Alle betwistingen worden, naargelang het geval, beslecht door het Vredegerecht te Antwerpen, de Rechtbank van Eerste Aanleg of van Koophandel te Antwerpen. Wij behouden ons recht voor eenzijdig afstand te doen van deze bevoegdheidsclausule.